Overeenkomst van opdracht met zelfstandige zonder personeel voor de verlening van zorg.

De ondergetekenden,

Opdrachtgever

De organisatie:
Gevestigd te:
Straat en huisnummer:
Telefoon:

Opdrachtnemer

Voorletters en achternaam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoon:
KvK nummer:

Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden in het navolgende gezamenlijk aangeduid als: Partijen.

Nemen het volgende in overweging:

 1. De Opdrachtgever is een organisatie die (onder andere) zorg verleent aan cliënten op het gebied van verpleging en verzorging;
 2. De Opdrachtnemer is een zelfstandige, solistisch werkende zorgverlener die bevoegd en bekwaam is op het gebied van deze zorg;
 3. De Opdrachtgever heeft voor de uitvoering van de in deze overeenkomst beschreven werkzaamheden tijdelijk behoefte aan externe ondersteuning;
 4. De Opdrachtnemer heeft aangegeven bereid en in staat te zijn deze externe ondersteuning te bieden;
 5. De Opdrachtgever wenst aan de Opdrachtnemer de opdracht te verstrekken om buiten dienstverband voor hem werkzaamheden te verrichten onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Overeenkomst;
 6. De Opdrachtnemer verleent in praktische zin de feitelijke zorg in natura zelfstandig aan de Cliënt van Opdrachtgever en is – met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst – vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd;
 7. Onverminderd de eindverantwoordelijkheid van Opdrachtgever in haar hoedanigheid van dossierhouder ten opzichte van de cliënt en contractspartij ten aanzien van derden, heeft de Opdrachtnemer een eigen verantwoordelijkheid op basis van de toepasselijke kwaliteitswetgeving, waaronder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz [1]), en is zelf altijd verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op zijn of haar professionele handelen in de praktijk;
 8. Deze Overeenkomst wordt door Partijen uitsluitend gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 9. Partijen wensen met deze Overeenkomst uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW te sluiten noch een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Opdrachtnemer realiseert zich dat de beschermende bepalingen van het arbeidsrecht op de Overeenkomst geen toepassing vinden;
 10. Opdrachtnemer is op de hoogte van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap en verklaart door ondertekening van deze overeenkomst hieraan te voldoen en te zullen blijven voldoen;
 11. Het staat Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrij om ook voor derden werkzaam te zijn;
 12. Opdrachtnemer is op de hoogte van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza [2]) en verklaart aan de van toepassing zijnde vereisten te voldoen.

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 – De Opdracht

 1. De Opdrachtnemer zal voor de Opdrachtgever Zorg in natura uitvoeren, te weten persoonlijke verzorging en/of verpleging zoals beschreven in Beleidsregel BR/REG 22101b van de Nederlandse Zorgautoriteit [3]. Vanwege het dynamische karakter van het zorgplan zal Opdrachtnemer het zorgplan van een cliënt regelmatig bijhouden conform de daarop van toepassing zijnde regelgeving. De individuele onderdelen van de opdracht per cliënt volgen steeds uit het zorgdossier van de betreffende cliënt, ten aanzien van wie de Opdrachtnemer opdracht krijgt om zorg te verlenen;
 2. De Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke zorg in natura verleent aan de Klant en een eigen verantwoordelijkheid heeft op basis van de Wkkgz en vanuit die rol zelf altijd verantwoordelijk is voor- en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk. Binnen de gemaakte afspraken bepaalt de Opdrachtnemer zelf hoe zij/hij het overeengekomen resultaat zal verwezenlijken. Aangezien partijen elkaar uitsluitend willen contracteren op basis van deze overeenkomst, verbinden partijen zich ertoe om hun feitelijke gedragingen bij de uitvoering van de zorgwerkzaamheden in overeenstemming te laten zijn met de inhoud en de strekking van deze overeenkomst;
 3. De Opdrachtgever kan aanwijzingen en/of richtlijnen geven aan Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7:402 BW;
 4. De Opdrachtgever wijst een contactpersoon aan voor de Opdrachtnemer. De contactpersoon heeft geen toezichthoudende, gezags,- of leidinggevende positie jegens de Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer tussentijds en aan het einde van de opdracht verzoeken om verslag uit te brengen over de voortgang van de Opdracht;
 5. De Opdrachtgever zal altijd eindverantwoordelijk zijn voor de verleende zorg in natura aan klanten vanuit haar rol als contractspartij bij door Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten met derden, zoals zorgkantoren en/of zorgverzekeraars en/of Gemeenten en haar rol als Wtza-toegelaten thuiszorgorganisatie alsmede op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 6. Opdrachtnemer garandeert dat hij/zij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is en blijft om de Zorg in natura te verlenen welke door Opdrachtgever in de Opdracht wordt gevraagd.

Artikel 2 - Duur van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, met ingang van de datum/tijd van de boeking;
 2. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang op te zeggen:
 • Indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of;
 • in staat van faillissement wordt verklaard of;
 • anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert, dan wel wordt ontbonden;
 • indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen wijziging van (de handhaving van) wet- en regelgeving, die niet voor rekening van de opzeggende partij komen, en die zo ingrijpend zijn dat van de opzeggende partij instandhouding van de overeenkomst niet gevergd kan worden;
 • de wederpartij niet voldoet aan diens verplichtingen uit deze overeenkomst;
 • de wederpartij haar activiteiten staakt, of overdraagt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
 • de wederpartij de vrije beschikking over (een deel van) haar vermogen verliest;
 • beslag wordt gelegd op een of meer goederen van de wederpartij, tenzij dit beslag ten onrechte is.

Artikel 3 – Werktijden

1. De werktijden zijn direct gekoppeld aan de overeengekomen datum, tijdstip en duur van de opdracht

Artikel 4 - Aanvullende afspraken

1. Diensten/opdrachten kunnen tot 48 uur voor de aanvang van de dienst kosteloos worden geannuleerd door Opdrachtgever. Wordt een dienst binnen 48 uur voor de aanvang van de dienst geannuleerd, dan zal door Opdrachtnemer het van origine geboekt aantal uren in rekening worden gebracht worden bij Opdrachtgever.

Artikel 5 - De Vergoeding

 1. Opdrachtnemer geeft aan Dytter door hoeveel uur tegen €X (tarief) per boeking is gewerkt en/of eventueel van toepassing zijnde overige kosten (zie lid 5). Dit leidt tot een factuur van Dytter aan opdrachtgever die de betaling voldoet;
 2. Betaling vindt plaats van opdrachtgever aan Dytter, waarna Dytter de betaling aan opdrachtnemer verricht maximaal 7 dagen na ontvangst van de betaling door opdrachtgever aan Dytter. Partijen gaan ervan uit dat de dienstverlening is vrijgesteld van btw op basis van artikel 11 van de wet op de Omzetbelasting 1968;
 3. Opdrachtnemer ontvangt geen vergoeding ter zake van uren waarin Opdrachtnemer geen werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever heeft verricht;
 4. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat bij zijn/haar arbeidsongeschiktheid geen aanspraak bestaat op enige betaling door Opdrachtgever. Indien de werkzaamheden niet door opdrachtnemer zelf, maar door een derde (vervanger), zijn uitgevoerd, factureert de vervangende derde de zorg in natura bij Opdrachtgever;
 5. Door Opdrachtnemer gemaakte overige kosten, specifiek verband houdende met deze opdracht - en pas gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever - worden op dezelfde wijze als de vergoeding via Dytter vergoed.

Artikel 6 – Rechten & verplichtingen opdrachtnemer en opdrachtgever

 1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer beschikt voor de duur van de opdracht over de bevoegdheden en bekwaamheden die nodig zijn voor een juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht, en kan dit aantonen door op verzoek de volgende documenten te overleggen:
  - Diploma's;
  - Certificaten;
  - De inschrijving in het kwaliteitsregister;
  - Een overzicht van relevante werkervaring.
 2. Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, ervaring, et cetera;
 3. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat interne richtlijnen, protocollen en gedragsregels, die Opdrachtgever in het kader van de op hem rustende eindverantwoordelijkheid voor de zorg heeft opgesteld, worden nageleefd voor zover deze zijn gebaseerd op de zorgwet- en regelgeving, op nadere aanwijzingen van toezichthoudende organen of op contractuele afspraken met zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten. Opdrachtgever voldoet hierdoor aan de op hem rustende verplichting in het kader van de kwaliteitswetgeving, waaronder artikel 4 van de Wkkgz. Opdrachtnemer dient in dit kader tevens vóór de ondertekening van deze overeenkomst en de aanvang van de werkzaamheden een kopie van zijn/haar geldige of actuele Verklaring omtrent Gedrag beschikbaar te hebben en op verzoek aan Opdrachtgever te verstrekken en (indien van toepassing) een bewijs van inschrijving in het BIG-register;
 4. Opdrachtnemer dient op verzoek zijn/haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zijn/haar BTW nummer en eventueel een kopie van zijn/haar werk- en/of verblijfsvergunning aan Opdrachtgever te verstrekken. Opdrachtgever kan middels een verzoek aan Dytter inzage krijgen in de gegevens;
 5. Indien Opdrachtnemer verhinderd is de Zorg in natura aan de Klanten te verlenen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld van de verhindering en de verwachte duur daarvan (telefonisch) op de hoogte stellen. Opdrachtnemer dient bij verhindering zelf voor vervanging zorg te dragen. De vervanger dient met het oog op het verlenen van verantwoorde zorg aan dezelfde beroepseisen te voldoen die in de Overeenkomst aan Opdrachtnemer worden gesteld. Opdrachtgever heeft het recht van Opdrachtnemer te verlangen dat Opdrachtnemer een andere vervanger aanstelt, indien Opdrachtgever gemotiveerd kan aangeven dat de door Opdrachtnemer aangedragen vervanger ongeschikt is voor het verlenen van de Zorg in natura (bijv. op basis van eerdere negatieve ervaringen met Opdrachtnemer, een gegronde klacht tegen Opdrachtnemer, etc.) dan wel niet aan de in de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer gestelde beroepseisen voldoet.
  Indien Opdrachtnemer niet voor geschikte vervanging kan zorgdragen kan de vervanger in gezamenlijk overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gekozen;
 6. In geval van vervanging als bedoeld onder lid 5 blijft de Opdrachtnemer naast de eigen professionele verantwoordelijkheid van de vervanger zowel jegens Opdrachtgever als Klant mede op basis van de Wkkgz verantwoordelijk voor een kwalitatief goede uitvoering van de Zorg in natura;
 7. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen Zorg in natura te verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd, te doen;
 8. Bij Opdrachtgever is een klachtenprocedure van toepassing overeenkomstig de van toepassing zijnde kwaliteitswetgeving, waaronder de Wkkgz. In geval de cliënt klachten heeft over de uitvoering van de zorg en deze niet in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en cliënt kunnen worden verholpen, zal de cliënt gebruik kunnen maken van deze klachtenprocedure. Hoewel Opdrachtnemer een eigen klachtenregeling heeft, verklaart hij/zij de klachtenregeling van Opdrachtgever van toepassing op de Opdracht. Opdrachtnemer verklaart dat hij/zij voldoet aan de eisen die de van toepassing zijnde kwaliteitswetgeving, waaronder de Wkkgz, stelt aan zorgaanbieder terzake de geschillenbehandeling.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die aan Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derde(n) wordt toegebracht bij de uitvoering van de uit de Opdracht voortvloeiende werkzaamheden;
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derde(n) , waaronder door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n), voortvloeiend uit schade die door Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derde(n)is veroorzaakt bij de werkzaamheden in het kader van de Opdracht;
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever of diens personeel, is Opdrachtgever niet aansprakelijk voor en vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever tegen, elke vordering of eis die tegen Opdrachtgever mocht worden ingesteld ter zake van schade als gevolg van ziekte, letsel en/of overlijden van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derde(n), dan wel van Opdrachtnemer zelf en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel van Opdrachtnemer zelf en/of vermogensschade geleden door Opdrachtnemer dan wel de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n);
 4. Opdrachtnemer draagt zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door haar verleende en nog te verlenen Zorg in natura met een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis en zorgt ervoor, dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende dekking gewaarborgd zal blijven door de premies tijdig te betalen.

Artikel 8 - Vrijwaring en Verrekening

 1. Indien het niet nakomen en/of overtreden van enige bepaling van de Overeenkomst door één van de Partijen (“de overtredende partij”) leidt tot schade is de andere partij daarvoor niet aansprakelijk. Voor zover de andere partij daarvoor wordt aangesproken vrijwaarde de overtredende partij de andere partij geheel. Onder schade wordt teven begrepen boetes en/of (belasting)rente;
 2. In voorkomend geval zal de geleden schade mogen worden verrekend met al hetgeen door de benadeelde partij op dat moment aan de overtredende partij verschuldigd is of zal worden uit welke hoofde dan ook, onverminderd het recht van de benadeelde partij om geleden schade op enige andere wijze te verhalen op de overtredende partij.

Artikel 9 – Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is zich bewust van de zeer gevoelige aard van de cliëntgegevens die hem bij de uitvoering van de Opdracht ter kennis zullen komen en zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van cliënten in acht nemen;
 2. Opdrachtnemer is gehouden alle informatie en bedrijfsgegevens omtrent de organisatie van Opdrachtgever (of aan hem gelieerde organisaties) die hem/haar in het kader van de Opdracht zijn verstrekt of ter kennis zijn gekomen geheim te houden. Het is Opdrachtnemer verboden om zonder toestemming van Opdrachtgever bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden, tenzij en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de normale uitvoering van de opdracht of ter vervulling van een wettelijke plicht;
 3. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot de in 9.1 en 9.2 genoemde gegevens waarvan Opdrachtnemer, of de door hem ingeschakelde derde(n), kennisneemt;
 4. Deze bepaling geldt zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst;
 5. Bij één of meer overtredingen van het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtredende partij jegens de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan EUR 1.500,- voor elke dag dat de overtreding of de niet nakoming voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij om in plaats daarvan de door haar daadwerkelijk als gevolg van de overtreding geleden schade te vorderen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW.

Artikel 10 - Overige Voorwaarden

 1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden overeengekomen;
 2. Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen;
 3. Opdrachtnemer verklaart:
 4. Geen gebreken te hebben, die van belang zouden kunnen zijn voor de beoordeling van de belastbaarheid van de zzp’er met het oog op de vervulling van de overeengekomen opdracht, althans is daarmee niet bekend of kan redelijkerwijs niet geacht worden daarmee bekend te zijn;
 5. Niet strafrechtelijk veroordeeld te zijn of als verdachte te worden aangemerkt voor feiten die, indien deze bekend zouden zijn bij de Opdrachtgever, deze ervan weerhouden zouden hebben de overeenkomst aan te gaan;
 6. Het verstrekte profiel naar waarheid te hebben opgesteld en vragen tijdens de gesprekken ihkv de ‘vergewisplicht Wkkgz’ met Dytter naar waarheid te hebben beantwoord. dat verstrekte documenten danwel kopieën daarvan berusten op de werkelijkheid.

Artikel 11 - Toepasselijk Recht en Forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen uit deze Overeenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de rechter te Utrecht.

Aldus overeengekomen door acceptatie middels het Dytter-platform,

Plaats en datum: X , Stad X

X                                                           X

Opdrachtgever                                  Opdrachtnemer

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza

[3] https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_696016_22/1/